Termoizolační stěrka

aaazz Ajta s.r.o.
Termoizolační Stěrka Ajtatherm - osvědčená kvalita prověřená dlouholetou tradicí originálního českého výrobku AJTATHERM a spokojeností našich zákazníků.
aaazz AJTA

Teorie a užití

  

AJTATHERM

 

  Jednoduché a efektivní řešení antikondenzační úpravy interiérových povrchů snižující náklady na vytápění a zvyšující tepelnou pohodu.

 

  Originální český výrobek prověřený lety úspěšných aplikací spokojených zákazníků a ještě delší dobou vývoje  a neustálého zdokonalování tohoto výrobku . Pokud patříte mezi příznivce netradičních řešení tradičních problémů jste tady správně.

 

  Neustále se zvyšující nároky na zdravé bydlení,stoupající ceny energií,vyčerpatelnost jejich neobnovitelných zdrojů a další související problémy nás  motivují k hledání nových řešení. Jde v první řadě o zdravé bydlení a efektivní využití stávající energie s možností pomocí minimálních nákladů dosáhnout zdravého prostředí a ušetřit energii . Nezanedbatelnou roli v dnešní době hraje také zhoršující se životní prostředí . O problémech s emisemi CO2, oteplováním planety,ohrožením rostlinných a živočišných druhů víme všichni.Vlastníci a stavebníci budov mohou také přispět k ochraně životního prostředí volbou vhodných technologií a postupů . Stále stoupají nároky lidí na komfort bydlení přispívají k prosazování netradičních řešení a technologií.Použitím těchto materiálů přispíváme i my k řešení výše popsaných  problémů .

 

  Ošetřením interiérových povrchů antikondenzačním prodyšným materiálem dosáhneme odstraněním vlhkosti ze zdí , která je příznivým prostředím pro vznik a růst lidskému zdraví škodlivých plísní  ,hub a bakterií . Jelikož jsou dnešní tepelné izolace na velmi vysoké úrovni, co se tepelné propustnosti týče,setkáváme se čím dál častěji s aplikacemi netradičních izolací. Do této skupiny patří i izolace reflexní . Jednou z variant reflexní izolace,které pracující na známém odrazu tepla od lesklé leštěné folie,je možnost zajistit tuto odrazivost pomocí speciálního lehkého a pevného materiálu o rozměru řádově desítek mikrometru.

  Tepelná energie se může přenášet několika způsoby.Jedním a pro náš případ nejdůležitějším způsobem sdílení tepla je záření, které představuje jeden z možných způsobů přenosu energie a zaujímá mezi přenosovými ději zvláštní, zcela samostatné postavení. Zatímco molekulární a konvekční přenosy energie jsou vázány na existenci hmotného prostředí, záření se přenáší i prázdným prostorem, neboť jeho podstatou je elektromagnetické vlnění šířící se rychlostí světla.Přenos tepla zářením není podmíněn existencí hmotného prostředí, tudíž tímto pochodem si vyměňují  teplo i tělesa, která se vzájemně nedotýkají.Pro mechanismus přenosu tepla zářením je charakteristické, že při něm dochází k transformaci energie.Tepelná energie zářiče se mění v energii elektromagnetického vlnění, která se při pohlcení přijímajícím  povrchem budˇ zcela nebo zčásti opět mění v energii tepelnou.Zatímco přenosy tepla vedením a konvekcí jsou závislé na vzniku teplotního gradientu, sáláním si teplo vyměňují i tělesa tvořící soustavu v tepelné rovnováze (tj. tělesa se stejnou povrchovou teplotou), tedy i tehdy, když výsledný tepelný tok mezi těmito tělesy se rovná nule.Zatímco tepelný tok závisí při přenosu tepla vedením či konvekcí na rozdílu teplot, je při přenosu tepla zářením rozhodující teplotní úroveň pochodu . Při současném přenosu tepla vedením, konvekcí a sáláním, příspěvek sálání při stoupající teplotě zářiče rychle vzrůstá  a při vysokých teplotách převládá.Záření je přenos zářičem vysílané energie elektromagnetickým  vlněním rychlostí světla.Toto pojetí záření vychází z elektromagnetické teorie světla. V souladu s ní se záření šíří v homogenním izotropním prostředí nebo v prázdném prostředí přímočaře stejnou rychlostí a řídí se zákony geometrické optiky – zákony odrazu a lomu.Záření má však v souladu s kvantovou teorií také povahu korpuskulární , podle ní se energie záření přenáší fotony, jež mají určitou hmotnost (i když nesmírně malou) a určitou hybnost a letí prostorem rychlostí světla . Každý objekt, který má nenulovou absolutní teplotu, září a při interakci objektu se zářením může docházet k odrazu, pohlcování či průchodu záření, přičemž objekt často ovlivňuje i směr šíření záření . Hmotný objekt se projevuje do svého okolí silovým působením a vyzařováním fotonů. Každý hmotný objekt je tudíž zdrojem elektromagnetického záření a navíc může také záření odrážet, pohlcovat a propouštět . Jelikož elektromagnetické záření má vlnový charakter, je možné definovat jeho vlnovou délku l. Dle vlnové délky lze rozlišovat různé typy elektromagnetického záření.

  Povrchy různých objektů jsou schopné více či méně odrážet záření. Směr šíření paprsků po odraze na povrchu závisí na kvalitě a drsnosti povrchu. Z tohoto pohledu rozlišujeme především dva mezní typy povrchů. Prvým typem je zrcadlový povrch, umožňující zrcadlový odraz záření, kdy úhel dopadu záření je roven úhlu odrazu a žádné paprsky se nemohou šířit v jiném směru. Druhým mezním typem je difúzní povrch, který dopadající záření odráží rovnoměrně do všech směrů a projevuje se pak jako sekundární Lambertův zdroj zářící do všech směrů stejně intenzívně. AJTATHERM disponuje výše uvedenou vlastností odrazivostí části spektra elektromagnetického záření v rozmezí tepelného záření.Tuto charakteristickou vlastnost způsobuje velmi vysoký obsah plniva skleněných mikrokuliček 3M.Toto velmi lehké plnivo je vyrobeno z voděodolného a chemicky stabilního sodno-boro-křemičitého skla . Díky své schopnosti vytvářet hřejivý efekt na dotek jsou velmi vhodným materiálem k termoizolačním nátěrům . Kuličky 3M mohou zamezit deformacím, smršťování a praskání materiálu a zvyšují jeho pevnost. Jsou snadno zpracovatelné a opracovatelné. Svou nízkou hustotou snižují hmotnost ajtathermu .

  Předností ajtathermu je izolování tepla, které je předáváno zářením. Udává se, že zářením je v letě dodáváno až 90 % tepla a v zimě je takto přenášeno uvnitř budovy 50 – 70 % energie. Z těchto údajů vyplývá, že izolace, která v zimě zadrží teplo uvnitř místnosti, nám uspoří značné náklady na vytápění.Termoizolační stěrka odráží tepelné záření zpět do místnosti a snižuje míru jeho pohlcování zdivem . V praxi dochází k tomu, že po nanesením tenké vrstvy   stěrky AJTATHERM cca. 1 mm na vnitřní povrch zdiva tato odrazí většinu vyzářeného tepla zpět do interiéru a nedovolí jeho únik do podkladu. Tím způsobí rychlé zvýšení teploty v místnosti a teprve následně dochází k pomalé akumulaci tepla zdivem.

  Spotřeba tepelné energie na vytápění budov je dána způsobem vytápění a celkovou tepelnou ztrátou.Vytápěním s řízenou regulací snížíme radikálně spotřebu energie na vytápění nejen v obytných místnostech . Člověk by se měl  cítit v daném prostředí příjemně.Neměl by pociťovat nepříjemný chlad, ani nepříjemné teplo.Tomuto prostředí říkáme jinými slovy tepelná pohoda . I když je pojem tepelná pohoda relativní,závisí na fyzikálních podmínkách a na činnosti člověka,můžeme ji s určitou nepřesností definovat . Při stejné relativní vlhkosti(30-50%) by  rozdíl povrchové teploty (stěn, podlah, oken, dveří a vybavení místnosti) a teploty vzduchu neměl být vyšší než 4oC . Součet těchto teplot by se měl pohybovat kolem 38oC.Je-li teplota vzduchu např. 21oC, povrchová teplota stěn by neměla klesnout pod 17oC . K tepelným ztrátám dochází ohřevem a prostupem tepla  konstrukcemi budov(stěny,okna,dveře,podlahy,stropy) a také prouděním vzduchu(netěsnosti oken a dveří,větrání) Příkladem praktického využití je možnost řešení zvýšení komfortu bydlení zvýšením tepelné pohody a úsporou energie na vytápění použitím stěrkové hmoty AJTATHERM .

  AJTATHERM je certifikovaná hmota určená pro ochranné nátěry a povlaky minerálních podkladů . Jedná se o pastovitý materiál na bázi vodní disperze PVAC s inertním plnivem a přísadami k povrchovým úpravám interiérů staveb.

  Ve vodní směsi PVAC a pomocných aditiv převažuje  velmi vysoký obsah plniva  3M skleněných mikrokuliček , který mu propůjčuje své speciální vlastnosti a tím určuje i jeho užití . Princip spočívá v izolování tepla  přenášeného zářením. Za tepelné záření v užším slova smyslu pokládáme elektromagnetické záření s vlnovými délkami v rozmezí 10 až 340·10-6 m.

V zimě je takto přenášeno uvnitř budovy 50 – 70 % tepelné energie . AJTATHERM odráží velkou část elektromagnetického záření s výše uvedenými vlnovými délkami  ,malou část pohltí a minimální propustí do podkladu . Je to tedy jiný princip než u klasických tepelných izolací . Nejedná se tedy o náhradu klasické tepelné izolace , ale o alternativní řešení v případě nemožnosti dosáhnout zateplení běžným způsobem .

  Základní stěrka je dodávána v bílé barvě a lze ji barevně tónovat pomocí doporučených pigmentů do 10 % hmotnosti bez zjevných změn deklarovaných vlastností . Povrch stěrky je možno po vytvrdnutí brousit a malovat. Stěrka nezapáchá, není zdraví škodlivá a při vysychání nevylučuje žádné chemické látky.

  Výsledný nátěr je prodyšný , nehořlavý , omyvatelný a zlepšuje akustiku místnosti. Hodnota difúzního odporu pro vstup vodní páry (µ =30) je jen o málo vyšší než u běžné vápenné omítky. Při aplikaci v interiéru přeruší tepelné mosty a zamezí kondenzaci vodních par na zdivu, čímž brání vývinu plísní a hub a udržuje antialergické prostředí.. 

  Je velmi vhodný i jako vnitřní tepelná izolace do průmyslových temperovaných hal , lze s výhodou použít pro tepelnou izolaci místnosti, které jsou vytápěny přerušovaně a krátkodobě , jako jsou chalupy, chaty, buňky, garáže a obytné prostory s řízenou regulací vytápění , ve kterých chceme zvýšit teplotu velmi rychle a přitom zabránit pocitu studených orosených stěn . Lze zde docílit zajímavých úspor na topných nákladech,jejichž výše nejvíce závisí na kvalitě předchozího celkového zateplení . Při aplikaci v interiérech je zároveň vyřešen problém s vymalováním. Následné malby lze aplikovat na provedenou izolaci, jejíž funkce není nijak omezena .

  Způsoby aplikace - AJTATHERM se nanáší stříkáním, stěrkováním ,válečkováním nebo nátěrem na všechny podkladové materiály jako jsou vápenné a sádrové omítky, beton, sádrokarton a mnohé další . Pro jednotlivé způsoby nanášení je třeba pouze dodržet různé ředění . Stěrkování 1 díl vody na 10-20 dílů hmoty , válečkování , nátěr a nástřik 1 díl vody na 4 díly hmoty . Doba vysychání se pohybuje v závislosti na teplotě a savosti podkladu v intervalu 1 – 2 hodiny při tloušťce vrstvy 0,2 mm .

AJTATHERM je certifikován certifikátem č.204/C5/2009/010-025435 vydaným TECHNICKÝM A ZKUŠEBNÍ ÚSTAVEM PRAHA,s.p. na základě protokolu o výsledku certifikace výrobku č.010-025436 a stavebního technického osvědčení č.010-025434 .

 

  Nemovitost znamená finanční zajištění . Její hodnota se zvyšuje provedením opatření , která zajišťují pobyt ve zdravém prostředí (vhodné zvláště pro alergiky) a přímé úspory energie . Pořízení těchto

výhod efektivní investicí do materiálů , které nám toto umožní zhodnotí naše bydlení . Náklady těchto

úprav jsou pouze zlomkem ceny , kterou by jste zaplatili za klasické zateplení . Návratnost je také mnohem kratší .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace
Technické parametry
Teorie a užití
Popis produktu
APLIKACE AT
certifikat
termoizolace
termoizolační nátěry
termoizolační stěrka ajtatherm
tepelně izolační tmel
Proč a jaké zateplení?
Názory zákazníků
Napište nám
Kde nakoupit???
E-SHOP
Termoizolační stěrka
Termoizolační nátěr
Termoizolační barva vnitřní
Termoizolační barva univerzální
MAPA STRÁNEK
snižuje náklady
trvale působí
zdravotně nezávadná
snadno aplikovatelná
dlouhá životnost
Česká republika
Slovenská republika
Certifikát
STO
Protokol
Tepelný odpor
Středočeský
Jihočeský
Západočeský
Východočeský
Jihomoravský
Severomoravský